^ Na górę

Informacje ogólne:

Data rozpoczęcia działalności: 01.06.2009r.

Oddział mieści się na III piętrze

Ilość łóżek: 37

 

Ordynator Oddziału:                                          p.o. lek. Adam Tarapata
                                                                         specjalista II stopnia chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Koordynująco - nadzorująca:     Alicja Rogala

Tel. 076 877 95 58

 

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy jest stacjonarnym oddziałem zapewniającym okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuację leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinny przebywać w zakładzie/oddziale opiekuńczo – leczniczym. Celem pobytu jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnienie ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

Do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej. Oceny dokonuje się raz w miesiącu, a gdy punktacja jest wyższa niż 40 punktów w zmodyfikowanej skali Barthel, pacjent jest wypisywany z Oddziału.

Ponowne przyjęcie do Oddziału jest możliwe w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta.

Do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Procedury dotyczące przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo - Leczniczego

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz 654 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. Nr 140, poz. 1147 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 731).

Przebieg załatwiania sprawy:

 1. Osoba zainteresowana występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wnioskiem o wydanie skierowania do Oddziału (załącznik nr 1 Wniosek o wydanie skierowania )
 2. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 2 Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie)
 3. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do Oddziału, w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych (załącznik nr 3 Skierowanie)
 4. Osoba zainteresowana składa skierowanie bezpośrednio w sekretariacie Oddziału
 5. Do skierowania należy załączyć:

  a) wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, o których mowa w pkt. 2

  b) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie w szczególności : decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego,     wyrównawczego lub renty socjalnej

  c) oświadczenie wyrażające zgodę na potrącanie opłaty za pobyt na Oddziale (załącznik nr 4 Oświadczenie wyrażające zgodę)

 6. Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w Oddziale.
 7. Ordynator Oddziału udziela informacji osobie zainteresowanej oraz odpowiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, o kolejności i przewidywanym terminie przyjęcia oraz wydaje opinię lekarską stanowiącą podstawę przyjęcia do Oddziału (załącznik nr 5 Opinia lekarska).

Inne istotne informacje (uwagi):

- Wniosek o przyjęcie do Oddziału może złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie albo jej przedstawiciel ustawowy lub – za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

- Załączniki 1,2,3,4 można otrzymać w sekretariacie Oddziału lub pobrać poniżej.

- Za pobyt w Oddziale opłata wynosi 250% najniższej emerytury, lecz nie więcej niż 70% dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie lub dochodu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

- W przypadku czasowej nieobecności w Oddziale, obliczając opłatę uwzględnia się liczbę dni pobytu poza Oddziałem, przy czym opłatę oblicza się w ten sposób, że za dni pobytu poza Oddziałem opłata wynosi 70% opłaty pobieranej za dni obecności w Oddziale.